Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Responsible investing

Wat is de SFDR-verordening?

Wat is de SFDR-verordening?

Vijf vragen over de nieuwe SFDR-regels van de EU

Eén van de problemen waarmee verantwoordelijke beleggers zich zien geconfronteerd, is het gebrek aan gemeenschappelijke regels, gegevens en concepten om strategieën en doelen te definiëren. Dat probleem wordt nu deels verholpen door de zogeheten SFDR-verordening van de Europese Unie (EU), nieuwe regelgeving die de financiële sector oplegt opening van zaken te geven over duurzaamheid.

De SFDR-verordening biedt vermogensbeheerders zoals AXA IM een kader voor de integratie van de ESG-factoren milieu (E), maatschappij (S) en deugdelijk bestuur (G) op zowel bedrijfs- als fonds-/productniveau. Daardoor kunnen klanten vermogensbeheerders, in het bijzonder hun aanpak van belangrijke duurzaamheidskwesties, zoals de klimaatverandering, beter vergelijken.

Vermogensbeheerders moeten dus transparanter zijn over de duurzaamheid van hun financiële producten, zodat deze kunnen worden vergeleken. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • aandacht voor duurzaamheidsrisico's, waaronder het risico van waardevermindering van de onderliggende activa als gevolg van milieu- of maatschappelijke ontwikkelingen;
 • aandacht voor de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren, d.w.z. de negatieve impact van een beleggingsbeslissing op bijvoorbeeld het milieu, de maatschappij, arbeids- en mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping;
 • duurzame investeringen in economische activiteiten die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van milieu- of maatschappelijke doelen, d.w.z. investeringen die voldoen aan de taxonomische criteria van de EU.

Om welke producten gaat het?

De SFDR-verordening heeft betrekking op alle fondsen die door vermogensbeheerders in de EU worden beheerd, in het bijzonder op strategieën die de integratie van ESG-criteria in portefeuilles nastreven.

De fondsen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, aangeduid met het artikel van de SFDR-verordening dat van toepassing is:

 

 • Artikel 6-fondsen beoordelen en vermelden uitsluitend de duurzaamheidsrisico's;
 • Artikel 8-fondsen bevorderen milieu- en maatschappelijke aspecten door in het beleggingsproces rekening te houden met ESG-criteria;
 • Artikel 9-fondsen hebben een duurzaam beleggingsdoel en streven daarom behalve naar financieel rendement ook naar specifieke duurzaamheidsresultaten op milieu- of maatschappelijk gebied. Deze fondsen trachten eventuele negatieve gevolgen voor het milieu, de maatschappij en werknemers zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd corruptiebestrijding en de naleving van mensenrechten te integreren in beleggingsbeslissingen.

Dankzij de SFDR-verordening kunnen vermogensbeheerders nu aangeven welk percentage van het door hen beheerde vermogen onder artikel 6, 8 of 9 valt.

 

Welk soort informatie wordt openbaar gemaakt?

Alle fondsen moeten krachtens de verordening opening van zaken geven. Zelfs strategieën die niet claimen ESG-criteria te integreren, moeten hun klanten voorlichten over de manier waarop duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces zijn geïntegreerd, inclusief de eventuele gevolgen voor de financiële resultaten (Artikel 6-fondsen).

Fondsen die als artikel 8 of artikel 9 worden aangemerkt, moeten aan strengere eisen voldoen. Zo moeten de vermogensbeheerders de volgende gegevens verstrekken:

 • in welke mate de beleggingsstrategie rekening houdt met ESG-kenmerken of het duurzaamheidsdoel, inclusief de beoogde assetallocatie;
 • nadere info over het ESG-doel (of de ESG-doelen) en een specificatie van de verschillende beleggingscategorieën;
 • nadere info over de manier waarop negatieve effecten worden gekwantificeerd en beheerd en waarop posities worden uitgesloten die de duurzaamheidsdoelen mogelijk ondermijnen;
 • een lijst van relevante duurzaamheidsindicatoren;
 • in hoeverre het gebruik van derivaten verenigbaar is met de ESG-doelen van het product.

Zijn er nog andere veranderingen?

Een andere bepaling van de SFDR-verordening is de verplichting voor grote vermogensbeheerders om op hun website de potentiële negatieve milieu- en maatschappelijke effecten van al hun posities te publiceren, alsook details over hun interactie met het management van bedrijven.

Ook hier bieden de nieuwe regels een consistent en gemeenschappelijk kader dat voor alle betrokken bedrijven geldt. In totaal zijn er achttien vereisten, wat voor de bedrijven in portefeuille een uitvoerige verslaglegging betekent.

Waarom is deze verordening aangenomen?

Verantwoord beleggen heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen en parallel daaraan is de hoeveelheid meetbare en controleerbare gegevens toegenomen. Daardoor kunnen ESG-resultaten nu veel nauwkeuriger dan voorheen worden gekwantificeerd en vergeleken. De invoering van de SFDR-verordening weerspiegelt deze bemoedigende ontwikkeling, maar ook het toenemende belang van het thema duurzame ontwikkeling in het beleid van overheden. De SFDR-verordening moet worden gezien in het licht van een breder streven van de EU, namelijk een verschuiving van de kapitaalallocatie naar duurzamere bedrijfsmodellen. Meer in het algemeen sluit de verordening aan op de wereldwijde trend van klimaattoezeggingen die zijn gedaan in het kader van het Parijse klimaatakkoord.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.