Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Beleid en rapporten

Wij hebben ons expliciet ertoe verbonden om duurzaamheid in onze bedrijfspraktijk en bedrijfscultuur te integreren.

Overzicht

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame ontwikkeling in de komende jaren een belangrijk punt van zorg is, waaraan veel aandacht moet worden besteed met het oog op stabiele en winstgevende/florerende portefeuilles.

Ons overkoepelende beleid

Ons overkoepelende screeningbeleid, dat controversiële wapens, zachte grondstoffen, klimaatrisico’s en ecosysteembescherming en ontbossing omvat, is van toepassing op het overgrote deel van de activa.

Wij behoorden tot de eerste vermogensbeheerders die overgingen tot algemene uitsluiting van bedrijven die meer dan 30% van hun inkomsten uit steenkool halen. Wij sluiten ook activa uit die raakvlakken hebben met voedselgrondstoffen, ontbossings- en andere niet-duurzame praktijken die tot aantasting van natuurlijke ecosystemen leiden. Verder hanteren wij uitsluitingsregels voor controversiële wapens zoals antipersoonsmijnen.

Wij hebben ook ESG- en RI-fondsen in beheer, waarvoor nog meer uitsluitingen gelden die ons helpen de ernstigste duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbesluitvormingsproces systematisch aan te pakken.

ESG-normen

ESG-normen

Onze ESG-geïntegreerde en ACT-strategieën vallen onder ons beleid inzake ESG-normen. Dit beleid voorziet in additionele uitsluitingen van tabaksproducenten, producenten van witte-fosforwapens, bedrijven die in strijd met internationale normen en waarden handelen of in hoge mate controversieel zijn, en bedrijven die slecht scoren op ESG-criteria. Wij vermijden ook beleggingen in schuldinstrumenten van landen, waar de mensenrechten ernstig worden geschonden.

Ons beleid (in het Engels, Februari 2023)

Stewardship

Wij willen bedrijven tot meer verantwoordelijkheid bewegen, aangezien dat zich volgens ons vertaalt in waarde voor onze klanten, in de vorm van naar risico gewogen rendementen op middellange termijn enerzijds en een duurzame en florerende economie op langere termijn.

Wij zijn geen passieve partner voor onze klanten, veeleer een actieve eigenaar van de activa namens hen. De stewardshipstrategie van AXA IM beoogt bescherming van de klantbeleggingen door punten van zorg aan te kaarten die mogelijk een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsperformance en de beleggerswaarde op langere termijn. Wij streven naar beperking van het beleggingsrisico, verbetering van de rendementen en een positieve impact op maatschappij en milieu.

Transparantie

Wij hechten veel waarde aan transparante en diepgaande communicatie met onze klanten om hun een compleet beeld van verantwoord beleggen te geven en hen te helpen dat te begrijpen.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.