• Home
  • Samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers

Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers

AXA Investment Managers – Instellingen voor Collectieve Belegging

Dit document is een samenvatting van de belangrijkste rechten die u heeft als Belegger of potentiële Belegger ("Beleggers") in Instellingen voor Collectieve Belegging ("Fondsen") waarvoor een AXA IM-entiteit, gevestigd in de Europese Unie, optreedt als beheermaatschappij op basis van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van Instellingen voor Collectieve Belegging.

Deze samenvatting is geen uitputtende lijst van de rechten die beleggers kunnen hebben met betrekking tot de Fondsen. Meer details vindt u in het prospectus, de KIID, de statuten en/of het beheersreglement (hierna de "Juridische Fondsdocumenten" genoemd) van het betreffende Fonds. Van deze samenvatting in het Nederlands is ook een versie in het Frans beschikbaar.

Recht op inkomsten – Afhankelijk van het type deelbewijzen (kapitalisatie of distributie) heeft elke belegger recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van de portefeuille(s) waarin hij heeft belegd. Raadpleeg de Juridische Fondsdocumenten voor meer details.

Recht op terugkoop – Elke belegger heeft het recht zijn eigen deelbewijzen terug te kopen met inachtneming van de procedure en terugkoopkalender vermeld in de Juridische Fondsdocumenten, op voorwaarde dat alle documenten die kunnen waarborgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werden voorgelegd.

Recht op informatie over de belegging – Elke Belegger heeft recht op bepaalde informatie over het (de) Fonds(en) en de Portefeuille(s) waarin hij heeft belegd. Deze informatie omvat een kopie van de Juridische Fondsdocumenten en de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen en is beschikbaar op de website van AXA IM. Ook een papieren exemplaar hiervan is op verzoek verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beleggingsbeheerder of met de centrale administratieagent die is aangesteld voor het Fonds waarin u hebt belegd.

U zal op de hoogte gebracht worden van alle wezenlijke wijzigingen in de Juridische Fondsdocumenten overeenkomstig de eisen gesteld door de van toepassing zijnde regelgeving.

De literatuur-sectie op de website van AXA IM bevat alle wettelijke en reglementaire documenten en rapporteringsdocumenten voor alle fondsen die door AXA IM in het desbetreffende rechtsgebied gecommercialiseerd worden.

Bovendien vindt u op de website van AXA IM een fondsenregister (Fund Center) met gedetailleerde informatie over de producten die in uw regio beschikbaar zijn, waaronder de prestaties, de meest recente netto inventariswaarde (N.I.W.) per aandeel/deelbewijs.

Recht om deel te nemen aan en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen – Indien het Fonds in juridische zin is opgericht als een vennootschap, heeft elke aandeelhouder van dat Fonds het recht een oproepingsbrief te ontvangen om persoonlijk of bij volmacht aanwezig te zijn en om te stemmen (zowel op de Algemene Vergadering als op andere aandeelhoudersvergaderingen), tenzij de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om te beleggen in aandelen waaraan geen stemrecht is verbonden.

Recht op privacy en op gegevensbescherming – Onder voorbehoud van de toepasselijke wet kunnen beleggers rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op toegang tot en verbetering van hun persoonsgegevens en, in bepaalde omstandigheden, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat op beschikbaar is op https://private-investors.axa-im.be/belangrijke-informatie.

Recht om een klacht in te dienen – AXA IM verbindt zich ertoe de beleggers in haar fondsen steeds de best mogelijke service te bieden. Als beleggers toch ontevreden zijn, hebben zij het recht een klacht in te dienen, hetzij bij de entiteit die het fonds commercialiseert, hetzij rechtstreeks bij de beheermaatschappij. AXA IM heeft een klachtenprocedure ontwikkeld om ervoor te zorgen dat klachten snel en op een transparante manier worden behandeld.

Meer informatie over hoe u een opmerking of klacht kunt indienen, vindt u op https://private-investors.axa-im.be/klacht.

Beleggers hebben ook het recht om te allen tijde gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te ondernemen. Beleggers hebben het recht om een verzoek tot buitengerechtelijke schikking van een klacht in te dienen bij de bevoegde lokale toezichthoudende autoriteit. Als u in een EU-land woont, kunt u via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting een klachtenformulier indienen en wordt u, rekening houdend met uw rechtsgebied, geïnformeerd over uw rechtsmiddelen (https://ec.europa.eu/consumers/odr).

Stopzetting van de commercialisering binnen de lidstaten van de Europese Unie – Het is mogelijk dat de fondsen zijn opgenomen in een notificatie met betrekking tot distributie in verschillende EU-lidstaten. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat AXA IM kan beslissen de commercialiseringsovereenkomsten betreffende de distributie van haar Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten in het kader van het EU-denotificatieproces. De mogelijkheid om de commercialisering van icbe’s of abi’s in een bepaalde lidstaat stop te zetten, brengt echter geen kosten voor de beleggers met zich mee en beperkt evenmin hun rechten om accurate informatie te ontvangen over de voortzetting van de activiteiten van deze fondsen.

    Risicowaarschuwing

    De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.