AXA IM is ervan overtuigd dat RI een belangrijke drijfveer voor waardecreatie is. Daarom heeft de directie besloten om ESG-analyse geleidelijk aan in alle activaklassen te integreren. AXA IM heeft aanzienlijke middelen geïnvesteerd in de opbouw van een team van 14 ervaren RI-professionals. Het team fungeert samen als een expertisecentrum dat de integratie van ESG-risico's en -opportuniteiten in de processen van onze beleggingsplatformen ondersteunt door nauw met RI-specialisten binnen de teams samen te werken.

In het kader van de fiduciaire verplichtingen van AXA IM tegenover zijn klanten en de actieve beleggingsaanpak op lange termijn, hebben wij:

 • altijd sterk rekening gehouden met bredere niet-financiële criteria in ons beleggingsproces;
 • bedrijven door middel van engagementactiviteiten naar een verantwoordelijker gedrag geleid;
 • onze eigen beperkingen vastgelegd die van toepassing zijn op heel ons beheerd vermogen1.

ESG-ingebedde fondsen

Wij voeren systematisch controles uit en sluiten sterke ESG-risico's (controversiële wapens, palmolie, agrarische grondstoffen en kool- en teerzandactiviteiten) uit voor alle beheerde vermogens (met uitzondering van index- en vrijgestelde fondsen). ESG-scores en ESG-indicatoren zijn beschikbaar voor alle AXA IM-kernportefeuilles.

Lees meer over ons uitsluitingsbeleid voor de RI-sector op de volgende website: https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines.

ESG-geïntegreerde fondsen

Als verantwoordelijke belegger wil AXA IM de beste praktijken op het gebied van ESG stimuleren. Daarom hebben we voor onze open RI-fondsen, naast de hierboven genoemde beleidslijnen, minimale ESG-criteria geïmplementeerd.

Het doel van de ESG-standaarden van AXA IM is om strengere beleidslijnen toe te passen. Hiermee willen we ESG-beleggingen stimuleren en deel uitmaken van de groeiende groep van RI-gelabelde fondsen in specifieke markten. We hebben verschillende belangrijke domeinen gedefinieerd die wij als niet ESG-conform beschouwen:

 • Tabak: we vermijden financiering van de tabaksindustrie;
   
 • Defensie: we vermijden financiering van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de verkoop van wapens met witte fosfor;
   
 • Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC): we vermijden financiering van bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de 10 UNGC-principes;
   
 • ESG-kwaliteit: bedrijven met een slechte ESG-score (zoals hieronder gedefinieerd) worden nauwlettend in de gaten gehouden.

De fondsbeheerders krijgen ESG-scores, onderzoek en prestatie-indicatoren (KPI's) via hun frontofficetool om ervoor te zorgen dat ESG-risico's en -opportuniteiten in de bedrijfsanalyse worden geïncorporeerd. Dit omvat:

 • ESG-scores: ESG-scores variëren van 0 tot 10 voor elke ESG-pijler en bestrijken meer dan 8.000 bedrijven2 en 100 landen. Ze worden twee keer per jaar berekend met behulp van een eigen methodiek, ontwikkeld en onderhouden door het centrale RI-team. Deze scores worden vervolgens aan portefeuillebeheerders en analisten in de hele onderneming beschikbaar gesteld. RI-specialisten binnen de beleggingsteams zijn ook in staat om portefeuillebeheerders en financiële analisten bij hun analyse van een bedrijf te ondersteunen.
   
 • Intern en extern ESG-onderzoek: intern ESG-onderzoek rond thema's met een focus op klimaatverandering, biodiversiteit, gender en gezondheid. Deze analyses worden ondersteund door middel van onderzoek door derden, alsook regelmatige bijeenkomsten met bedrijven, deelname aan conferenties en industriële evenementen. Het RI-team geeft ook opleidingen over de analyse van sectorgerelateerde onderwerpen, evenals de evaluatie van controverses.
   
 • In fysieke en virtuele sessies verzorgt het centrale RI-team opleidingen over belangrijke ESG-onderwerpen per sector.

Daarnaast beheert AXA IM een reeks RI-fondsen waarvoor het niveau van ESG-integratie nog strikter is, met specifieke ESG-doelstellingen die bij de activatie van het fonds worden vastgelegd en regelmatig worden gecontroleerd. Ieder jaar voeren EY en Novethic een externe audit uit om te verzekeren dat deze doelstellingen worden nageleefd.

Impact

Door middel van verantwoord beleggen willen we via ons impact aanbod een bewuste, positieve en meetbare invloed op de maatschappij uitoefenen. We spelen in op maatschappelijke uitdagingen in specifieke domeinen en sectoren, zowel via liquide (beursgenoteerde activaklassen) als niet-liquide (bv. privaat vermogen, onroerend goed) fondsen en mandaten op maat. Impactinvesteringen kunnen worden gebruikt in verschillende projecten, zoals het verbeteren van de toegang tot onderwijs en gezondheid, het uitbreiden van het bereik van financiële producten tot bij onderbedeelde bevolkingsgroepen of het verminderen van de ecologische voetafdruk. Er moeten portefeuilles worden samengesteld met bedrijven die een positieve bijdrage kunnen leveren, hetzij door kwantificeerbare maatregelen of door actieve betrokkenheid.

Stewardship: stemmen en engagementactiviteiten

Stewardship is het concept waarbij investeerders het duurzame succes van ondernemingen in de hand willen werken, zodat ook de onderliggende begunstigden – onze klanten – het goed doen. We zijn ervan overtuigd dat effectief stewardship in het voordeel speelt van bedrijven, investeerders en de maatschappij als geheel.

AXA IM neemt zijn verantwoordelijkheden op het vlak van stewardship ernstig. We leveren dan ook aanzienlijke middelen en inspanningen om ervoor te zorgen dat de activa van onze klanten in de loop van de tijd beschermd en opgewaardeerd worden. Er is een specifiek team dat zich wereldwijd bezighoudt met engagement en stemmen. We hanteren een actieve en daadkrachtige benadering van stewardship door ons gewicht als wereldwijde vermogensbeheerder in de schaal te leggen om met bedrijven te spreken en aan marktpraktijken deel te nemen. Daarbij streven wij ernaar om het beleggingsrisico te verminderen en het rendement te verhogen, en een positieve impact voor onze samenleving en het milieu in de hand te werken. Dit is cruciaal om voor onze klanten een duurzame waardecreatie op lange termijn te bewerkstelligen.

We doen dit door:

 • ESG-factoren voor beleggings- en stewardshipdoeleinden te onderzoeken;
   
 • Materiële risico’s en kansen aan te pakken door middel van een dialoog met bedrijven waarin belegd is;
   
 • Gebruik te maken van onze beleggersrechten door op aandeelhoudersvergaderingen actief en beredeneerd te stemmen;
   
 • Overheden, toezichthouders en beleidsmakers te beïnvloeden;
   
 • Samen te werken met andere beleggers en stakeholders.

Wij geloven dat we echte verandering kunnen bereiken door een betrokken en actieve belegger te zijn. Daarvoor doen we het volgende:

 • We proberen inzicht te krijgen in de ESG-kwesties die van invloed zijn op de ondernemingen waarin we beleggen;
   
 • We evalueren het beleid en de praktijken van een onderneming met betrekking tot relevante kwesties;
   
 • We moedigen bedrijven aan om zich aan te sluiten bij de beste praktijken rond ESG-kwesties;
   
 • We gaan een constructieve dialoog aan wanneer de aanpak of de praktijken van een onderneming op het gebied van ESG-zaken niet aan de verwachtingen van de belegger voldoen;
   
 • We benutten de beleggersrechten van onze klanten ten volle om de gewenste resultaten van de ondernemingen waarin wordt belegd te realiseren;
   
 • We passen onze stemmen op algemene vergaderingen aan onze engagementdoelstellingen aan.

[1] Bron: AXA IM vanaf september 2019, met uitzondering van index- en vrijgestelde fondsen.

[2] Bron: AXA IM vanaf september 2019

De informatie op deze website is louter informatief.  Het is geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU). Het is evnemin een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Het mag niet worden beschouwd als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het  kopen of verkopen van effecten.

Dit informatie op deze pagina werd vereenvoudigd en is bijgevolg onvolledig. De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden). De ontvanger baseert zich naar eigen goeddunken op deze informatie. Dit materiaal bevat onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te onderbouwen.

Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers.

Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga,
6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.