AXA IM Maturity 2022 Fund

ISIN IE00BDBVWH33

Laatste NIW 101,2500 USD as of 23-9-20

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op jaarbasis na te streven dat ligt tussen 4% en 7%, voor aftrek van kosten, in USD tot de eindvervaldag (28 februari 2022), door vooral te beleggen in hoogrentende bedrijfsobligaties. Dit rendement op jaarbasis is een doelstelling en wordt niet gewaarborgd.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek. Liquiditeitsrisico: Het risico op een laag liquiditeitsniveau in bepaalde marktomstandigheden kan ertoe leiden dat het fonds problemen heeft om alle of een deel van zijn activa te waarderen, te kopen of te verkopen en dit kan een mogelijk impact hebben op de netto-inventariswaarde. Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de netto-inventariswaarde. Impact van technieken zoals derivaten: Sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationeel risico en risico's die verband houden met de onderliggende activa.Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het fonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies. Zie de sectie "Risicofactoren" in het prospectus van het ICAV en in het fondssupplement voor meer gedetailleerde informatie over de risico's.

Main documents

KIID NL 7-9-2020

KIID FR 7-9-2020

Prospectus FR 19-8-2016

Prospectus EN 28-9-2018

Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is  een combinatie van het marktrisico enerzijds en van de mate van actief beheer door de beheerder anderzijds. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) en naargelang de aanwezigheid, afwezigheid of beperkingen van mogelijke waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies

Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het prospectus van het bestaan van een kapitaalsgarantie op een gegeven datum en indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, wordt beleggers geen enkele waarborg geboden of verschaft wat betreft het behoud van hun eerste inleg of van eender welke daaropvolgende inleg in het compartiment.

Het kapitaalverlies kan het gevolg zijn van een rechtstreekse blootstelling, van een blootstelling aan een tegenpartij of van een onrechtstreekse blootstelling.

Marktrisico

Sommige markten waarin een compartiment kan beleggen kunnen soms zeer volatiel of onvoldoende liquide blijken.  Dat kan een beduidende impact hebben op de koers van de waarden in dit compartiment en bijgevolg op de N.I.W. van het compartiment.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,25%
Management fees 1,10%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                                   max. 3%  (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                                             0%

Swing pricing :                                                                    max. 2% van de N.I.W.

In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 1,32% (max: 4.000€)

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Belgische heffing op het sparen 30%. Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Literatuur