AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds

ISIN LU0546066993

Laatste NIW 128,0700 EUR as of 4-5-21

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

Het beleggingsobjectief van het subfonds is een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei door hoofdzakelijk op middellange termijn te beleggen in investment grade bedrijfsobligaties in USD. De aandelenklasse beoogt afdekking van het wisselkoersrisico dat voortvloeit uit het verschil tussen de referentiemunt van het subfonds en de valuta van deze aandelenklasse met behulp van derivaten, terwijl de blootstelling aan het beleggingsbeleid van het subfonds wordt behouden.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het Subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek. Operationeel risico: het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktomstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de netto-inventariswaarde. Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het Subfonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de netto-inventariswaarde. Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het Subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.

Main documents

KIID NL 9-3-2021

KIID FR 9-3-2021

KIID FR 9-3-2021

Prospectus FR 29-3-2021

Prospectus EN 14-10-2020

Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is  een combinatie van het marktrisico enerzijds en van de mate van actief beheer door de beheerder anderzijds. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) en naargelang de aanwezigheid, afwezigheid of beperkingen van mogelijke waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies

Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het prospectus van het bestaan van een kapitaalsgarantie op een gegeven datum en indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, wordt beleggers geen enkele waarborg geboden of verschaft wat betreft het behoud van hun eerste inleg of van eender welke daaropvolgende inleg in het compartiment.

Het kapitaalverlies kan het gevolg zijn van een rechtstreekse blootstelling, van een blootstelling aan een tegenpartij of van een onrechtstreekse blootstelling.

Marktrisico

Sommige markten waarin een compartiment kan beleggen kunnen soms zeer volatiel of onvoldoende liquide blijken.  Dat kan een beduidende impact hebben op de koers van de waarden in dit compartiment en bijgevolg op de N.I.W. van het compartiment.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 0,96%
Management fees 0,75%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                             0%

Swing pricing :                                                                   max. 2% van de N.I.W.

In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 0%

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Heffing op distributie-en kapitalisatiebewijzen in geval van behoud van de positie:  vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30% zal geheven worden.
Heffing op distributie-en kapitalisatiedeelbewijzen in geval van uitstap in de loop van het jaar: de beleggers dienen de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages gespecifieerd hierboven. 
De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor fysieke personen kunnen invullen.

Literatuur