AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield

ISIN LU0658026603

Laatste NIW 129,1900 EUR as of 11-8-22

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

Het subfonds wordt actief beheerd en maakt geen gebruik van een benchmark. Het streeft naar inkomsten met beleggingen in hoogrentende schuldbewijzen (bedrijfsobligaties met een kredietnotering onder investment grade) die in Europese munten luiden en poogt tegelijkertijd het risicio op defaults te vermijden.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het Subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktomstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de netto-inventariswaarde.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het Subfonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de netto-inventariswaarde.
Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het Subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.

Main documents

KIID NL 27-7-2022

KIID FR 27-7-2022

Prospectus FR 29-3-2021

Prospectus EN 10-2-2022

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,20%
Management fees 1,00%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                             0%

Swing pricing :                                                                   max. 2% van de N.I.W.

In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 0%

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Heffing op distributie-en kapitalisatiebewijzen in geval van behoud van de positie:  vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30% zal geheven worden.
Heffing op distributie-en kapitalisatiedeelbewijzen in geval van uitstap in de loop van het jaar: de beleggers dienen de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages gespecifieerd hierboven. 
De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor fysieke personen kunnen invullen.

Literatuur