AXA IM Europe Short Duration High Yield

ISIN FR0012903276

Laatste NIW 103,4700 EUR as of 13-8-19

Overzicht

Risk

SRRI bijkomend risico

Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het compartiment aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. Liquiditeitsrisico: Risico dat het fonds de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Tegenpartijrisico: het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het compartiment, wat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. Impact van bepaalde beheertechieken, zoals het beheer van derivaten: bepaalde beheertechnieken houden specifieke risico's in, zoals liquiditeitsrisico's, kredietrisico's, tegenpartijrisico's, risico's verbonden aan de onderliggende activa, juridische risico's, waarderings- en operationele risico's. Het gebruik van afgeleide instrumenten kan ertoe leiden dat de ICBE meer of minder sterk evolueert dan de markten en dat de schommelingen van de intrinsieke waarde zowel op- als neerwaarts sterker of minder sterk zijn.

Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is  een combinatie van het marktrisico enerzijds en van de mate van actief beheer door de beheerder anderzijds. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) en naargelang de aanwezigheid, afwezigheid of beperkingen van mogelijke waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies

Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het prospectus van het bestaan van een kapitaalsgarantie op een gegeven datum en indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, wordt beleggers geen enkele waarborg geboden of verschaft wat betreft het behoud van hun eerste inleg of van eender welke daaropvolgende inleg in het compartiment.

Het kapitaalverlies kan het gevolg zijn van een rechtstreekse blootstelling, van een blootstelling aan een tegenpartij of van een onrechtstreekse blootstelling.

Marktrisico

Sommige markten waarin een compartiment kan beleggen kunnen soms zeer volatiel of onvoldoende liquide blijken.  Dat kan een beduidende impact hebben op de koers van de waarden in dit compartiment en bijgevolg op de N.I.W. van het compartiment.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,19%
Management fees 1,08%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                                             0%

Beurstaks uit/overstap (indien Kapitalisatie): 0%

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30% (op interesten)

Heffing op het distributiedeelbewijs : volgens de aard van de inkomsten die de coupon uitmaken op basis van de ventilatie: 30% op de interesten en 0% op de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden). De beheersvennootschap verbindt zich ertoe AXA Bank Belgium jaarlijks de ventilatie van de coupon te bezorgen om de van toepassing zijnde roerende voorheffing af te houden aan de bron. De belegger ontvangt bijgevolg een coupon waarvan de roerende voorheffing reeds afgehouden werd.
Heffing op het kapitalisatiedeelbewijs : vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30% zal geheven worden.
Kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen : in geval van uitstap in de loop van het jaar, dienen beleggers de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages gespecifieerd hierboven. De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor fysieke personen kunnen invullen.

Literatuur