AXA IM Europe Short Duration High Yield

ISIN FR0012903276

Laatste NIW 102,0900 EUR as of 18-5-22

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

De ICBE is ingedeeld in de volgende categorie: "Internationale obligaties en andere schuldeffecten". De ICBE streeft ernaar blootstelling te verkrijgen aan de markt voor zogenoemde 'speculatieve' hoogrentende obligaties op middellange termijn in een Europese munt.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico dat een tegenpartij van de ICBE insolvent wordt of failliet gaat en bijgevolg niet in staat is om te betalen of te leveren.
Liquiditeitsrisico: het risico dat activa van de ICBE moeilijk gekocht of verkocht kunnen worden.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van schuldinstrumenten die de ICBE bezit in gebreke blijven of dat hun kredietwaardigheid daalt, wat tot een daling van de netto-inventariswaarde kan leiden.
Impact van bepaalde beheertechnieken zoals het gebruik van derivaten: bepaalde beheertechnieken houden specifieke risico's in, zoals liquiditeitsrisico's, kredietrisico's, tegenpartijrisico's, risico's verbonden aan de onderliggende waarden, juridische risico's, operationele en waarderingsrisco's.Door derivaten te gebruiken kan het zijn dat de ICBE meer of minder sterk evolueert dan de markten en kan de netto-inventariswaarde sterker stijgen of dalen.

Main documents

KIID NL 8-2-2022

KIID FR 8-2-2022

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,18%
Management fees 1,08%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                                             0%

Beurstaks uit/overstap (indien Kapitalisatie): 0%

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30% (op interesten)

Heffing op het distributiedeelbewijs : volgens de aard van de inkomsten die de coupon uitmaken op basis van de ventilatie: 30% op de interesten en 0% op de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden). De beheersvennootschap verbindt zich ertoe AXA Bank Belgium jaarlijks de ventilatie van de coupon te bezorgen om de van toepassing zijnde roerende voorheffing af te houden aan de bron. De belegger ontvangt bijgevolg een coupon waarvan de roerende voorheffing reeds afgehouden werd.
Heffing op het kapitalisatiedeelbewijs : vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30% zal geheven worden.
Kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen : in geval van uitstap in de loop van het jaar, dienen beleggers de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages gespecifieerd hierboven. De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor fysieke personen kunnen invullen.

Literatuur