Inzicht in ESG-uitdagingen

We hebben de afgelopen jaren een snelle groei gezien in de integratie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), maar er blijven uitdagingen bestaan. Het definiëren van standaarden, terminologie, ratings en de kwaliteit en openbaarmaking van gegevens blijft een moeilijk punt. Zonder wereldwijde standaard kan het voor beleggers moeilijk zijn om het ESG-aanbod van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Hoe pakken we deze uitdagingen bij AXA Investment Managers aan?

Bij AXA Investment Managers focussen we op drie gegevensdimensies: correct, toekomstgericht en gestandaardiseerd (deze laatste dimensie dient om de gegevens gemakkelijk bijeen te voegen en te communiceren naar alle stakeholders).
Wij zorgen ervoor dat ESG-gegevenskaders worden gevalideerd door beleggingsexperts en onze afdeling voor risicobeheer. Om systematische veranderingen te realiseren, vinden wij dat ESG-indicatoren in de kernindices en boekhoudstandaarden geïntegreerd moeten worden. Dit zou de verslaglegging meer gestandaardiseerd en dus vergelijkbaar maken.

Ons kwantitatieve ESG-netwerk

AXA IM streeft ernaar om de ESG-integratie te versterken door de dekking in termen van activaklassen voortdurend te vergroten, ESG-onderzoek en gegevensoplossingen voor beleggingsteams te ontwikkelen en zijn eigen interne onderzoekscapaciteiten te versterken.
Wij zijn van mening dat een ESG-scoresysteem een noodzakelijke stap is om alle belangrijke ESG-informatie samen te vatten en nog verder onderscheid tussen duizenden emittenten te kunnen maken. We proberen ook om de ESG-kwaliteit van een emittent of een portefeuille te beoordelen ten opzichte van zijn benchmark of vergelijkbare gegevens.

  • E-pijler: er wordt een analyse gemaakt van de manier waarop milieurisico's de prestaties van ondernemingen kunnen beïnvloeden en hoe zij de daaraan gekoppelde risico's en kansen beheren (rekening houdend met criteria zoals verontreinigingsrisico, toxische emissies, gevaarlijk afval, milieuregelgeving, etc.);
  • S-pijler: problemen met het beheer van menselijk kapitaal worden geïdentificeerd en oplossingen van bedrijven worden onderzocht (rekening houdend met arbeidsomstandigheden, opleiding, loopbaanontwikkeling, gezondheid en veiligheid, relaties met werknemers en leveranciers);
  • G-pijler: problemen met betrekking tot de organisatie van de onderneming en de daaraan verbonden risico's worden geïdentificeerd en geanalyseerd (rekening houdend met verschillende criteria zoals de structuur van de raad van bestuur, de prestaties en de verloning van de bestuurders, de integriteit van de audit en interne controlerisico's, etc.).

ESG-scores worden berekend door het RI-team op basis van een kwantitatief raamwerk met behulp van ruwe scores van onze ESG-gegevensleveranciers. Deze ESG-scores bevatten geen kwalitatieve input van RI-analisten of portefeuillebeheerders om belangenvermenging te voorkomen.

Daarom hebben wij eigen scoremethodieken ontwikkeld, ook voor bedrijfsemittenten en soevereine uitgevende instanties die steunen op een gemeenschappelijk kader opgebouwd rond de drie pijlers van de ESG-score. Wij hebben ook eigen methodologieën voor vastgoedemittenten.

Onze scoremethodiek

Het RI-team bij AXA IM ontwikkelt en onderhoudt de scoremethodiek voor bedrijven. We gebruiken ruwe ESG-gegevens over bedrijven/landen van ESG-onderzoeksaanbieders en bestrijken met ons kwantitatieve scoresysteem meer dan 8.500 bedrijven en 100 landen. Daardoor krijgt elk bedrijf/land uiteindelijk een score op een schaal van 0-10.1

Bedrijfskader

Dit gebeurt in vijf stappen:

1. Creëren van het kader
Dit is opgebouwd rond drie ESG-pijlers, waarbij voor elke pijler twee factoren worden geïdentificeerd (zie hierboven).

2. Aanbieders van gegevens
Wij voeren een grondig onderzoek uit naar aanbieders van ESG-gegevens om de meest relevante informatie te selecteren en alle in het kader geïdentificeerde sleutelkwesties aan te pakken.

3. Sub- en factorenscore
Vervolgens tellen we de scores van de eerste twee stappen bij elkaar op. We evalueren de ernst van de controverses en kijken hoe dit op de score van een bedrijf/land van invloed zou kunnen zijn.

4. Pijlerscores
Het beleggingsuniversum is opgesplitst in 16 RI-sectoren om beter rekening te kunnen houden met de specifieke kenmerken van elke emittent tegenover andere uitgevende entiteiten. Specifieke sectoriële wegingscoëfficiënten zijn gekalibreerd om voor elke emittent pijlerscores te berekenen.

5. ESG-score
Het beleggingsuniversum is onderverdeeld in vier geografische zones (Noord-Amerika/Azië-Stille Oceaan ontwikkeld/Europa ontwikkeld/opkomend). ESG-scores zijn genormaliseerd per regio (gaussiaanse verdeling) om een goede vergelijking en voldoende onderscheid te kunnen maken. Daarnaast is er ook een analytisch instrument beschikbaar dat de beleggingsprofessionals helpt om de score van een emittent en zijn geschiedenis te zien.

Soeverein kader

Voor soevereine emittenten vertrouwen wij op ESG-indicatoren die erkende internationale bronnen publiceren. We maken een onderscheid tussen twee groepen: ontwikkelde landen en groeilanden. Voor deze twee groepen gebruiken we de ESG-pijlers, maar kunnen we ons baseren op specifieke indicatoren. Daarbij houden we rekening met het sociaaleconomische ontwikkelingsniveau van deze landen.

Alternatief kader

Daarnaast zijn er eigen scoremethoden voor bepaalde alternatieve activaklassen, zoals commerciële vastgoedleningen, infrastructuur- en hefboomleningen.

1 Bron: AXA IM, april 2020

 

De informatie op deze website is louter informatief.  Het is geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU). Het is evnemin een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Het mag niet worden beschouwd als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het  kopen of verkopen van effecten. Dit informatie op deze pagina werd vereenvoudigd en is bijgevolg onvolledig. De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden). De ontvanger baseert zich naar eigen goeddunken op deze informatie. Dit materiaal bevat onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te onderbouwen. Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.