AXA IM Benelux NV stelt de berekenmodule van inkomsten ter beschikking met als enig doel de belegger te helpen zijn belastingverplichtingen na te komen: hij kan ermee het aandeel bepalen van inkomsten die door Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) worden gegenereerd waarvoor de module is ontwikkeld. De berekenmodule kan dan ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor hij is bedoeld en ter beschikking wordt gesteld op de pagina voor particuliere beleggers op de website van AXA IM Benelux NV.

Alle gebruiksvoorwaarden die AXA IM Benelux NV uitvaardigt in verband met het gebruik van zijn website, blijven van toepassing op het gebruik van de berekenmodule. De internetgebruikers kunnen de gebruiksvoorwaarden van de website nalezen in de rubriek 'Belangrijke informatie' op de website zelf.

AXA IM Benelux NV biedt geen garantie
·        dat de persoonsgegevens van de gebruiker van de berekenmodule  van inkomsten zijn beschermd tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, en evenmin tegen wijziging, verspreiding of toegang door onbevoegden, in overeenstemming met de principes die van toepassing zijn krachtens de wetten en verordeningen inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, indien van toepassing, de encryptie en pseudonimisering van persoonsgegevens en de mogelijkheid om de beschikbaarheid en de toegang tot persoonsgegevens te herstellen;
·        dat de veiligheid, de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van persoonsgegevens verzekerd is.  

AXA IM Benelux NV kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de wijziging van de vorm van de berekenmodule van inkomsten, om welke reden dan ook, die vreemd is aan het gebruik waarvoor de tool is bestemd, of wegens de wijziging van de inhoud ervan voor redenen die losstaan van zijn wil, wegens een geval van overmacht of onvoorziene gevallen, of wegens een schadelijke actie van een derde partij.      

AXA IM Benelux NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade die de belegger kan ondervinden door mogelijk ongepast gebruik van de berekenmodule van inkomsten of door een ander gebruik dan het doel waarvoor de tool bestemd is.